Saklı Kalmış Sırlar
  Tanrılar
 
Tanrı; özellikle monoteistler (tek tanrıcılar) tarafından evrenin tek yaratıcı ve yöneticisi olduğuna inanılan varlık. Politeistik inançlarda genelde ilahların cinsiyeti bulunur ve erkek olanlarına tanrı, kadın olanlarına tanrıça denir. Tanrı kavramı her monoteistik ve Henoteistik inançta değişiklik gösterir. Yine de bu farklı inançlardaki tanrı kavramını tanımlamak için sadece tanrı sözcüğü kullanılabilir. Teolog ve filozoflar, tarih boyunca, sayısız Tanrı kavram ve anlayışını incelemişlerdir. Felsefenin metafizik dalı Tanrı'nın varlığı sorusunu konu edinse de, bu soru din felsefesi alanında da incelenen önemli tartışmalardandır.

Etimolojisi

Tanrı sözcüğü Türkçe'dir ve Arapça kökenli Allah adından farklı olarak, cins ismidir. Arapça'da karşılığı ise "ilah"tır. Büyük yaratıcı, her şeye kadir olan yaratıcı, olağanüstü güç ve kudret sahibi anlamındadır. Orhun Yazıtları'nda rastlanan Gök-Tanrı gibi tanrılar, Türk dinsel inancında görülebilen, Allah benzeri özel isimlerdir. Tanrı kelimesinin kökeni Tengri'dir. Buna kaynak olarak da yine Orhun Yazıtlarında ki şu cümleyi örnek verebiliriz 'Tengri teg tengride bolmuş Türk Bilge Kağan....'

TDK

Güncel Türkçe Sözlük'üne göre, tanrı sözcüğü "Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah." ve özel isim olarak da "Allah." anlamlarına gelmektedir.1

 


M.Ö. 1766 yılında yazılan Çin kronikinde geçen en eski tutanaklarda bulunulan en eski Türkçe kelimeler tanrı, ordu ve kut (mutluluk) kelimeleridir.

Türkçe'de Çalap da tanrı için kullanılan başka bir isimdir.

İslam'da Tanrı

İslam dininde Allah ismi, Tanrı'nın özel ismidir ve genel olarak "Tanrı" ismi yerine kullanılır. İlah, SemitikEl ismi ile akraba olan ve genel olarak Tanrı anlamında kullanılan bir başka sözcüktür. Allah ise belirlilik eki getirilmiş özel isimdir. İslam'da Allah'ın çeşitli sıfatlarından oluşan Allah'ın adları, Esmaül Hüsna yani Güzel İsimler mevcuttur. Modern zamanlarda İslami çevrelerde, Allah dışında ve bu Esmaül hüsnada olmayan sözcüklerin Allah sözcüğü yerine İslam'daki "Tanrı" kavramı için kullanılmasını rahatsızlık verici kabul edilmiştir. Tanrı kelimesinin özü Tengri, Allah kelimesinin özü El-ilah'tır. Tanrı kelimesi Tan (yaratıcı) ve -ı (tek) kelimelerin türetilmiştir. Yani tek Tanrı anlamına gelir Türkçe Allah kelimesi de ilah (yaratıcı) be el- (tek) kelimelerinden türetilmiştir. Allah sözcüğü Allah teala'nın islamda kabul edilen bütün sıfatlarını içerisinde barındırmaktadır. Ama Tanrı kelimesi bu manaları içinde barındırmadığından İslamda kabul edilmemektedir. Allah teala nın 99 ismi vardır. Buna esmaul hüsna denir. Bir kişi Allah dediği zaman bu 99 ismi kabul etmiş ve O sıfatları kabul etmiş sayılır. Allah teala İslam inancında sıfatlarıyla bilinir,cismiyle değil.

Neo-spiritüalizm’de Tanrı

Neo-spiritüalizm’in Tanrı hakkındaki temel görüşü özetle şöyledir: O Mutlak’tır; yaratılanlar ise görece (izafi) ve görelidir (nispî). Dolayısıyla, görece ve göreli hiçbir varlık Mutlak'la kıyaslanamaz, oranlanamaz (nispet edilemez) ve yine dolayısıyla, Mutlak hiçbir şeyle, hiçbir tarzda, hiçbir yolda ilinti ve kıyas kabul etmez; O’na hiçbir değer takdir edilemez. O Mutlak olduğundan, görece ve göreli olan varlıkların sıfatlarıyla ifade edilemez; dolayısıyla, O'na kıyasa ve oranlamaya dayalı anlayış ve kabullerimize göre yakıştırılacak bir sıfat ne kadar yüksek düzeyli kabul edilirse edilsin ve ne kadar ideal olursa olsun, O'nu ifade edemez. Yaratılanların düzeninin görece ve göreli olması, bu düzeni sağlayan İlahi irade yasaları’nın yine göreli bir değeri olan zekalar tarafından uygulanmasını gerektirmiştir.

Mistizmde Tanrı

Tanrıyı ne idealistler ne spiritüalistler ne de teologlar şablon ya da kavram olarak ortaya koyabilir.Yapılan her tanım dar,sınırlı ve bütünü gözden kaçırıcıdır.Tanrı mistizmde dile getirildiği gibi insanı o insanın bünyesinde öldürerek kendisinde diriltmesidir.Hayat anlayışı farklı insanlara farklı Tanrı anlayışları icadından başka bir şey olmayan felsefi-dini bütün tanımlar ne insanın hayat sürecindeki konumlarının açıklamasını yapabilir ne de büsbütün Tanrının doğasını ve iradesini gösterebilir.Hem kaosu hem de düzeni olurlayan hayat ritminde kayboluşun kimi zamanda yeniden doğuşun ruhunu ne evren Tanrı üreten bir makinedir öngörüsüyle ne de inkarcılar öldürülmelidir anlayışındaki gibi hükümlerde bulabiliriz.Mistizmde topyekün ne insan aklı ne duygusallık ve tecrübe ne de dini dogma egemendir.Hepsinin bir karması ve herşeyden önce teslimiyet esası vardır.Teslimiyet imkânla gerçeklik arasındaki orantısızlığı giderme çabasındaki psikodinamik süreçlerin son aşaması tinsel bütünsellik arzusudur.

Tanrılar

Zeus
Isıs
Ra
Hades
Kronos
         Bunlar Birkaçıdır...

İnternetten Derlenmiştir...


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
  Hit: 4 ziyaretçi (107 klik) Berkay Kuzu  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Okuduğunuz "Tanrılar" adlı yazı veya videoya link vermek için şu linki ya da linkin altındaki kodu kullanabilirsiniz:

Javascript: GizemliGercekler